18ga threadless Ouroboros w/ one 3 mm cabochon stone